ក្រុមការងាររបស់Kewin Bakery Café បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Coffee and Hospitality​ 2019

Published on 11 Mar 2019 07:03 by Kewin Management


ក្រុមការងាររបស់Kewin Bakery Café បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Coffee and Hospitality​ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយសមាជិកដែលមកពីបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ដែលមានបទពិសោធ និង ជាអ្នកចូលចិត្តការហ្វេ។ កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ2019។ កម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមតំណាងក្រសួងទេសចរណ៍ផងដែរ។ 

#CoffeeAndHospitalitFestival #LactelMilk #MinistryofTourism

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest Blogs & News